CHANTAL HOBBELEN ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Chantal Hobbelen Photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Chantal Hobbelen worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGES
1. U kiest voor Chantal Hobbelen Photography omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, Chantal Hobbelen is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de in haar ogen beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf behouden blijft in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Chantal Hobbelen is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Vanaf het moment dat u de selectienummers aan Chantal Hobbelen doorgeeft gaat Chantal Hobbelen de foto's naar eigen inzicht bewerken. U ontvangt de bewerkte foto's van reguliere reportages binnen 3 weken digitaal via wetransfer. Foto's van bruiloftsreportages ontvangt u binnen 3 maanden. De foto's die bewerkt zijn worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard. Daarna worden deze verwijderd.

3. WORKSHOPS
1. Foto's die door u gemaakt zijn tijdens een workshop mogen door u gebruikt worden als portfolio materiaal. Deze mogen niet gratis verleend of verkocht worden aan het model van de workshop.
2. De informatie die tijdens de workshop door Chantal Hobbelen gegeven wordt, zowel mondelijk als schriftelijk, is enkel voor eigen gebruik. Deze mag niet gekopieerd, gepubliceerd of gedeeld worden met anderen.
3. Chantal Hobbelen is niet verplicht om na de workshop u van alle tijden van dienst te zijn als het gaat om vragen over fotografie. Wanneer u vragen heeft kunt u deze stellen in de speciale facebookgroep die hiervoor gemaakt is. Deze kunt u hier vinden. 
4. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een workshop kunt u maximaal 48 uur voor aanvang van de workshop uw boeking annuleren. Wanneer u later dan 48 uur voor aanvang van de workshop uw boeking annuleert of niet komt opdagen brengt Chantal Hobbelen Photography het totale bedrag in rekening en ontvangt u hier een factuur van.
5. Aan het einde van de workshop dient u direct te betalen. Dit kan contant gedaan worden, of via een betaalverzoek.

4. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES EN WORKSHOPS
1. Een fotoreportage of workshop boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij 'Contact'. 
2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage of workshop inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. 
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Chantal Hobbelen heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage of workshop en de reiskosten dienen binnen 14 dagen te worden betaald via overboeking of direct na de fotoreportage of workshop contant of via een betaalverzoek. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan Chantal Hobbelen deze helaas niet leveren. 
5. Het boeken van een fotoreportage of workshop is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft Chantal Hobbelen recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.
6. Bij het maken van een reportage of workshop is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage of workshop verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan. 
7. De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 

5. BETALING & LEVERTIJD
1. Door een fotoreportage in te plannen of een workshop te volgen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, fotoreportages en workshops, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Voorafgaand aan de reportage ontvang u van Chantal Hobbelen Photography een offerte. Aan het einde van de reportage dient u te betalen via een betaalverzoek of contact. 
3. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na de photoshoot nog niet volledig betaald, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 
4. Alleen wanneer het volledige bedrag door Chantal Hobbelen Photography is ontvangen wordt het bewerken van de foto's gestart en ontvangt u de digitale foto's binnen 3 weken. Dit geldt ook voor foto's die zijn na besteld. 
5. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

6. CADEAUBONNEN
1. U kunt bij Chantal Hobbelen een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf 5,- euro of een door u te bepalen bedrag. 
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte. 
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Chantal Hobbelen
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of workshop.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 
8. Er kan maar 1 cadeaubon per klant, per hond, per fotoreportage worden ingezet. 
9. U dient het bedrag van de cadeaubon in het geval van ophalen direct contant of via betaalverzoek te betalen. Wanneer u ervoor kiest om de cadeaubon per post te laten versturen wordt de cadeaubon pas verstuurd wanneer u het bedrag van de cadeaubon en de verzendkosten per betaalverzoek heeft overgemaakt. Wanneer er niet betaald wordt, wordt de cadeaubon ongeldig verklaart. 

7. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Chantal Hobbelen te worden verteld. Chantal Hobbelen heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. 
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Chantal Hobbelen, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage of workshop zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 
5. Deelname aan een fotoreportage of workshop is volledig voor uw eigen risico. 

8. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Chantal Hobbelen. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotograaf op. 
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Chantal Hobbelen. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. 
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Chantal Hobbelen (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw hond/paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle producten van Chantal Hobbelen rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chantal Hobbelen. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 
6. Chantal Hobbelen mag foto's van uw hond, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van de hond, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Chantal Hobbelen wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Chantal Hobbelen. Er zal een passende vergoeding worden besproken. 
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Chantal Hobbelen Photography” of “Foto: www.chantalhobbelenphotography.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen. 
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf. 
11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook. 
12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

9. INSTAGRAM REPORTAGES
1. De foto's die u post blijven altijd van Chantal Hobbelen Photography.
2. De foto's gemaakt door Chantal Hobbelen Photography blijven altijd in het bezit van de fotograaf. De foto's mogen dan ook niet gekopieerd worden. Indien het een samenwerking tussen influencer en bedrijf betreft, zal het bedrijf zelf een deel moeten betalen als ze de foto willen publiceren.

9. LICENTIES
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreken aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
​4. Indien door de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Chantal Hobbelen
Chantal Hobbelen Photography, Tilburg